Vyriausiojo finansininko paslaugos - tai vyriausiojo finansininko pareigybės atstovavimas Jūsų įmonėje

Dažniausiai ši paslauga yra aktuali įmonėms, kurios turi savo apskaitininką / buhalterį, tačiau reikalinga vyr. fininsininko priežiūra iš šalies ir ūkinių finansinių procesų kontrolė. Vyr. fininsininko paslaugos gali apimti pirminių ir suvestinių buhalterinės apskaitos dokumentų patikrą, DU paskaičiavimą, deklaracijų ir finansinių ataskaitų bei atskaitomybės parengimą ir teikimą.

Pagal įmonės veiklos specifiką ir poreikius, atliksime finansinių rodiklių skaičiavimus ir analizę, pateiksime išvadas ir pasiūlymus.

Vykdome įmonės finansinių ataskaitų analizę tokiais aspektais:

•Produkto/produkcijos pardavimų, pardavimų savikainos ir kainos elementų analizė ir pasiūlymai. Pirkimų ir pardavimų analizė ir kontrolė;
•Atsargų (stygius, perteklius, atidėjimai) ir kitų apyvartinio kapitalo elementų analizė;
• Veiklos kaštų analizė, kontrolė ir pasiūlymai;
• Veiklos pelningumo klientas / produktas bei kitais pjūviais analizė ir pasiūlymai;
• Darbo resursų efektyvumo analizė;
• Pinigų srautų analizė (mokėtinų ir gautinų sumų) analizė.
• Dalyvauja įmonės planavimo procesuose. Prognozių (vidutinės ir ilgos trukmės finansinių perspektyvų modeliavimas) rengimas, biudžetų sudarymas, priėmimas ir jų kontrolė bei monitoringas.
• Dalyvauja įmonės finansinių duomenų konsolidavimo procedūrose.
• Atlieka įmonės verslo / investicinių projektų ar idėjų galimybių finansinę analizę. Rengia verslo / investicinių projektų finansinę dalį.
• Atlieka informacijos apie pavestus objektus (makroekonomikos ir mikroekonomikos lygyje ) rinkimą, kaupimą, sisteminimą ir analizę, pateikdamas išvadas ir pasiūlymus.
• Ruošia įmonės poreikiams tenkinti reikalingas finansines ataskaitas / raportus (savininkams, vadovybei, specialistams ir skyrių vadovams) pagal valdymo objektus: pelnas, savikaina, pardavimai.
• Dalyvauja verslo ir finansų procesų efektyvumo vystyme.

Finansų direktoriaus paslaugos:

• Atstovauja Bendrovę santykiuose su bankais ir kitomis finansinėmis institucijomis.
• Užtikrina finansinių rodiklių bei rezultatų analizės atlikimą, nustato kriterijus ir rodiklius, kuriais remiantis atliekama analizė. • Dalyvauja pardavimų ir pelno prognozių ataskaitiniams laikotarpiams sudaryme ir šių prognozių analizėje, biznio planų ir investicinių projektų sudaryme.
• Sudaro darbo užmokesčio išlaidų prognozes, vadovauja jų analizės atlikimui, nustato kriterijus ir rodiklius, kuriais remiantis atliekama analizė, bei darbo užmokesčio išlaidų kontrolė.
• Ruošia projektus dėl darbuotojų darbo užmokesčio dydžio ir jo pakeitimo, ruošia įsakymų projektus dėl įvairių premijų, pašalpų ir kitų išmokų darbuotojams skyrimo bei jų patvirtinimo.
• Kontroliuoja sutarčių vykdymą, piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, apyvartinių lėšų naudojimą.
• Dalyvauja ir teikia pasiūlymus atnaujinant ir diegiant naujas paslaugas ar produktus, nustatant jų kainas.
• Dalyvauja tobulinant bei diegiant buhalterinės apskaitos formas ir metodus.
• Užtikrina Bendrovės periodinių ataskaitų parengimą valdymo organams bei atitinkamoms institucijoms sutinkamai su Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

Pateiktas sąrašas yra ne galutinis. Kokios paslaugos, kokioje apimtyje, kokia forma reikalingos bus nustatoma individualiai pagal poreikį.