Buhaltėrjos tvarkymas

UAB ar MB?

Yra dvi populiariausios verslo formos, tarp kurių renkasi smulkusis ir vidutinis verslas. Šios formos turi tiek skirtumų, tiek panašumų. Mažoji bendrija (MB) ir Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) yra ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – tai reiškia, kad įmonių savininkai neatsako savo turtu verslo nesėkmės atveju.

Steigėjai
MB steigėjais (savininkais) gali būti tik fiziniai asmenys (1-10 narių), o UAB –  ir fiziniai, ir juridiniai asmenys (nuo 1 iki 250 akcininkų).

Kapitalas
Steigiant MB minimalaus kapitalo reikalavimo nėra. MB narių įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai (nepiniginių įnašų vertė nustatoma visų MB dalyvių bendru sutarimu). Steigiant UAB kapitalas turi būti nemažesnis nei 2500 EUR. UAB kapitalas padalinamas į dalis, vadinamas akcijomis, kurios apmokamos pinigais ir (ar) akcininkui nuosavybės teise priklausančiu nepiniginiu įnašu, kuris turi būti įvertintas teisės aktų nustatyta tvarka, bet bendra visų akcininkų pinigais apmokėtų akcijų dalis turi būti nemažesnė kaip 2500 EUR.

Valdymo organai
MB steigėjai (nariai) gali pasirinkti vieną iš dviejų MB organų struktūrų:
kai MB yra tik mažosios bendrijos narių susirinkimas, kuris kartu yra ir valdymo organas (tokiu atveju kitų organų nėra, išskyrus susirinkimo išrinktą MB atstovą, tačiau sprendimus visais MB veiklos klausimais vistiek priima mažosios bendrijos narių susirinkimas)
arba MB narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – vadovas. MB vadovu gali būti MB narys arba kitas fizinis asmuo. Su MB vadovu pasirašoma civilinė paslaugų sutartis (ne darbo).
UAB turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis.

Steigėjų darbas įmonėje
MB nariai yra bendrijos steigėjai jie gali dirbti bendrijoje nesudarydami darbo sutarties, t.y. MB nariai su įmone neturi darbo santykių, o lėšų asmeniniams poreikiams gali iš bendrijos gauti išsimokėdami pelną avansu arba išsiimdami su darbo santykiais susijusių lėšų.
UAB akcininkai yra įmonės savininkai ir jei jie nori dirbti įmonėje su jais turi būti sudaromos darbo sutartys.

MB mokami mokesčiai:

Pelno mokestis  15 % nuo pelno.  Lengvatinis 5 %  tarifas taikomas, jeigu vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių; metinės pajamos neviršija 300 000 eurų; mažosios bendrijos nariai neturi daugiau kaip 50 % akcijų ar dalių kitose įmonėse.

Dividendai 15 %  nuo pajamų iš paskirstyto pelno. Šios pajamos yra laikomos B klasės pajamomis.Tai reiškia, kad MB narys iki kitų metų gegužės 1 dienos privalo pateikti VMI pajamų deklaraciją ir sumokėti  apskaičiuotą pajamų mokestį

Pridėtinės vertės mokestis (PVM )  21 %  MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų.

Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 15 % Visos MB narių pajamos iš MB yra laikomos B klasės pajamomis. Tai reiškia, kad prievolė sumokėti GPM mokestį tenka pajamas gavusiam MB nariui – metams pasibaigus, MB narys iki kitų metų gegužės 1d. privalo pateikti VMI pajamų deklaraciją ir sumokėti pajamų mokestį.

Sodra:

 • 2018 metais mažųjų bendrijų narių VSD įmokos mokamos nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02).
 • Jeigu lėšos asmeniniams poreikiams (pajamų rūšies kodas 02) nebus išimamos, VSD įmokų mokėti nereikės. VSD įmokų galima nemokėti, net jeigu tos lėšos bus išimtos asmeniniams poreikiams (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą), jeigu:
  • Mažosios bendrijos nariui pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01.
  • Mažosios bendrijos narys gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija.
  • Mažosios bendrijos narys gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją.
  • Mažosios bendrijos narys gauna pensiją iš ES narės.
  • Mažosios bendrijos narys yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose.
  • Mažosios bendrijos narys sukakęs senatvės pensijos amžių.

VSD įmokų tarifas:

 • 30,3 proc. 
 • 32,3 proc., jei mažosios bendrijos narys pensijų kaupime dalyvauja papildomai.

PSD įmokų tarifas:

 • 9 proc. Jos apskaičiuojamos nuo tos pačios bazės kaip ir VSD įmokos.

Įmokų „lubos“:

Įmokos negali būti mokamos nuo didesnės sumos nei 28 VDU per metus (22 643,60 Eur.):

 • Maksimali VSD įmokas – 6 861,01 Eur.
 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai) – 7 313,88 Eur.
 • Maksimali PSD įmoka – 2 037,92 Eur.

Buhalterija, Jeigu mažoji bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi VMI arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, mažųjų bendrijų nariai už save moka 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydžio sveikatos draudimo įmokas, jeigu jie nepriklauso asmenims, išvardytiems Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1 – 8 dalyse ir 6 str. 4 dalyje.

Mažųjų bendrijų vadovams, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautas pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos už Mažųjų bendrijų vadovus, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pensijų socialiniam draudimui mokamos tokia pačia tvarka, kokia mokama už asmenis, turinčius darbo santykius arba savo esme atitinkančius darbo santykius, tokiu nustatytu tarifu:

 • 34,3 proc. (draudėjui 25,3 proc., apdraustajam 9 proc.).
 • 36,3 proc. jei pensijai kaupiama papildomai (draudėjui 25,3 proc., apdraustajam 11 proc.).

Informaciją apie MB mokamus VSD ir PSD mokesčius rasite čia.

 

Apskaitos tvarkymas: UAB mokami mokesčiai:

Pelno mokestis  15% nuo apmokestinamojo pelno. Lengvatinis 5% tarifas taikomas, jeigu vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 asm.; metinės pajamos neviršija 300 000 Eur.
Dividendai  15% nuo išmokėtų dividentų.
Pridėtinės vertės mokestis (PVM ) – 21% privaloma registruotis PVM mokėtoja, jeigu pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 Eur arba prekių, įsigytų iš kitų ES valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 Eur.
Nekilnojamojo turto mokestis – 0,3 – 3 proc. mokamas, jei įmonė turi nekilnojamo turto.

Nuo įmonės darbuotojo  atlyginimo dydžio priklauso šie mokesčiai:
GPM – 15 proc. mokamas nuo priskaičiuotos algos.
VSD –  31,18 proc.
PSD  – 9 proc.

 

Atnaujinimo data: 2018-08-27